Obchodní podmínky

Článek 1. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1.1.) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) platí při nákupu v internetovém obchodě www.dorshop.cz, provozovaném obchodní společností DOR - SPORT s.r.o., IČ 60774151, se sídlem Bruzovice 247, 739 36 Sedliště, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložce 7019.

(1.2.) Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi DOR - SPORT s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které neupravuje kupní smlouva ani tyto obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen jako občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. 
VYMEZENÍ POJMŮ

(2.1.) Spotřebitelskou smlouvou se dle občanského zákoníku rozumí smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé prodávající.

(2.2.) Prodávajícím nebo též provozovatelem obchodu je obchodní společnost DOR – SPORT s.r.o., blíže specifikovaná v ust. 1.1. těchto obchodních podmínek. Prodávající při uzavírání a plnění kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

(2.3.) Internetovým obchodem neboli webovou stránkou prodávajícího, jejímž prostřednictvím probíhá prodej a nákup zboží, se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí www.dorshop.cz.

(2.4.) Kupujícím může být spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

(2.5.) Kupujícím dle těchto obchodních podmínek může být i jiná osoba než spotřebitel.

Článek 3.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

(3.1.) Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webová stránka umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.

(3.2.) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, uvedené v uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

(3.3.) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem.

(3.4.) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na dobu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

(3.5.) Kupující, který se zaregistruje na webové stránce, se zavazuje, že webovou stránku nepoužije k nahrání, umístění nebo k jinému způsobu zpřístupnění obsahu, který je protiprávní, škodlivý, ohrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak motivovaný nebo který porušuje soukromí jiných. Za veškeré informace, vzkazy, data, obrázky či jiné materiály (dále jen obsah), nahrané na webu nese výhradní odpovědnost osoba, která je původcem tohoto obsahu. To znamená, že registrovaný kupující je zcela zodpovědný za veškerý obsah, který nahraje, umístí nebo jiným způsobem zpřístupní na webové stránce. Provozovatel internetového obchodu má právo takovýto závadný obsah odstranit.

(3.6.) Prodávající má právo zrušit registraci kupujícího, který porušuje podmínky dle ust. 3.5. těchto obchodních podmínek.

Článek 4. 
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

(4.1.) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

(4.2.) Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v jeho uživatelském účtu či na objednávce (dále jen elektronická pošta kupujícího).

(4.3.) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek 5. 
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(5.1.) Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající upozorňuje, že do samotné ceny zboží nejsou zahrnuty poplatky, které musí kupující uhradit v souvislosti s dodáním zboží (viz článek 6. těchto obchodních podmínek). Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

(5.2.) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek může kupující uhradit následujícími způsoby:
(5.2.1.) v hotovosti na dobírku. V takovém případě kupující cenu zboží zaplatí až při jeho dodání přímo dopravci Česká pošta, s.p. či TOPTRANS spol. s r.o., případně i jiným; 
(5.2.2.) v hotovosti při osobním odběru v místě provozovny prodávajícího, tj. na adrese Bruzovice 247, 739 36 Sedliště. V tomto případě prodávající přijímá platbu pouze v českých korunách. Platba na splátky není možná. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 14 dnů ode dne přijetí potvrzení o připravení zboží k odběru, bude jeho objednávka stornována.

(5.3.) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

(5.4) Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

(5.5.) V případě platby v hotovosti při osobním odběru či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

(5.6.) Případné slevy z ceny zboží a jiné akční nabídky, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.

Článek 6. 
DODACÍ PODMÍNKY

(6.1.) Doprava zboží se uskutečňuje prostřednictvím Česká pošta, s.p. nebo prostřednictvím dopravce TOPTRANS spol. s r.o. Cena dopravy prostřednictvím České pošty se řídí platnými tarify České pošty a v případě dodání zboží prostřednictvím dopravce TOPTRANS lze orientační cenu najít na této adrese.

(6.2.) U vybraných strojů Kettler nabízí prodávající dopravu zdarma. V takovém případě se zboží zasílá prostřednictvím dopravce TOPTRANS. V ostatních případech si způsob dopravy zboží, tj. zda prostřednictvím České pošty či TOPTRANS, vybírá kupující. Tuto skutečnost je kupující povinen uvést při odeslání objednávky prodávajícímu nebo kdykoliv poté, ovšem ještě před tím, než je zboží vyexpedováno, a to buď písemně, e-mailem či telefonicky. Pokud tak kupující neučiní, bude zboží automaticky dopraveno prostřednictvím společnosti, která v daném případě vyjde pro kupujícího nejlevněji, samozřejmě s ohledem na velikost a rozměry zboží. Prostřednictvím České pošty se zasílá zboží menších rozměrů, jako jsou např. sítě, balóny aj. Prostřednictvím dopravce TOPTRANS se zasílá zboží objemnějšího charakteru, např. branky, desky na basketbal atd. Jakmile je zboží dostupné u prodávajícího, je zboží zpravidla za 1 až 2 pracovní dny předáno dopravcům uvedeným v tomto ustanovení, popř. jiným. U každého zboží je v podrobném popisu uvedena možnost, jakým dopravcem lze zboží odeslat.

(6.3.) Dopravu zboží na území Slovenské republiky prodávající momentálně neposkytuje. Nicméně odkazuje na partnerský obchod na Slovensku, kterým je www.dorshop.sk.

(6.4.) Místem dodání zboží se rozumí adresa, uvedená kupujícím v objednávce, a kupující je povinen převzít zboží při dodání na této adrese.

(6.5.) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

(6.6.) Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu zboží nemusí jej kupující od dopravce převzít.

(6.7.) V případě osobního odběru zboží bude prodávající kontaktovat kupujícího, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí.

Článek 7. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(7.1.) Kupující, je-li to spotřebitel, má v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů. Lhůta 14 dnů běží:
a) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy,
b) v případě uzavření kupní smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží,
c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží,
d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená osoba převezme první dodávku zboží. 

(7.2.) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, tj. DOR - SPORT s.r.o., IČ 60774151, se sídlem Bruzovice 247, 739 36 Sedliště, tel. +420 776 154 182 nebo +420 558 653 177, e-mailová adresa dorshop@seznam.cz, formou jednostranného právního jednání, např. písemně nebo e-mailem.

(7.3.) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

(7.4.) V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě spotřebiteli tím nevzniknou další náklady. Platbu se prodávající zavazuje vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

(7.5.) Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení smlouvy zaslat zpět prodávajícímu nebo jej předat na adrese DOR - SPORT s.r.o., IČ 60774151, se sídlem Bruzovice 247, 739 36 Sedliště. Lhůta dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží před uplynutím 14 dnů.

(7.6.) V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(7.7.) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Článek 8. 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

(8.1.) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se u zboží vyskytne v době do 24 měsíců od převzetí zboží.

(8.2.) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(8.3) Ustanovení 8.2. těchto obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

(8.4.) Projeví-li se vada v průběhu šestí měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(8.5.) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Termín pro vyřízení reklamace je 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Článek 9.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(9.1.) Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(9.2.) Založením uživatelského účtu či vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování a shromažďování svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich změnu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z databáze prodávajícího.

(9.3.) Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a prodávající je nepředává žádné jiné osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

Článek 10. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(10.1) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

(10.2) Smluvní strany si mohou sjednat v kupní smlouvě ujednání odchylná, přičemž tato mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

(10.3.) Kupující a prodávající se zavazují vyvinout veškerou snahu, aby vyřešili smírným jednáním jakýkoli nesoulad či spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti se smlouvou (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů). K tomuto účelu je rovněž příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Kupující a prodávající se dohodli, že spory, které nebudou vyřešeny dle předchozí věty, budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky. 

(10.4.) V případě jakýchkoliv stížností se může spotřebitel obrátit na prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Případně má spotřebitel právo se stížností obrátit se na Českou obchodní inspekci nebo na jiný příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

(10.5.) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

(10.6.) Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Takto změněné či doplněné obchodní podmínky budou uveřejněny na tomto webu.

(10.7.) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. 2. 2016.

PŘÍLOHA K OBCHODNÍM PODMÍNKA DLE BODU 7.3. OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy DORSHOP